دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
 

 

 

 

اطلاعات مورد نیاز مصاحبه دوره دکتری سال 96

دریافت فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی سال 96

 

جدول زمان بندی روزانه مصاحبه داوطلبان دکترای تخصصی حوزه واحد کرمانشاه

 

مبلغ فیش واریزی هزینه مصاحبه دکتری